Kişisel Verilerin Korunması

İşbu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 11 inci maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş’nin (Borsa) “Aydınlatma Yükümlülüğü” ne ilişkin olarak hazırlanmıştır. Borsa, kişisel verilerin ehemmiyetinin ve taşıdığı sorumluluğun bilinciyle verilerin işlenmesinde hassasiyetle hareket etmektedir. Borsa olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanun’a ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına ihtimam gösterilmektedir.

I-Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun hükümleri uyarınca Borsa, işlediği veriler bakımından Veri Sorumlusudur.

II-İşleme amaçları

Borsa kayıtlarındaki kişisel veriler, Borsanın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası; Borsa piyasalarının işleyişi ve piyasa denetim ve gözetimi; sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesinin sağlanması; İş Kanunu ve  sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması, çalışanlarımıza ve ailelerine sağlanacak sosyal ve sağlıkla ilgili desteklerin temini; piyasalarda işlem yapmaya yetkisi verilenlerin temsilcilerinin  gerekli koşulları taşıdıklarının tespit edilmesi; piyasalarda işlem yapmaya yetkili olan şahısların piyasaya erişiminin sağlanması; piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takas ve mutabakatının yapılması amacıyla işlem bilgilerinin ilgili takas kuruluşuna aktarılması; işlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi; işlem yapma yetkisi verilenlerin bilgilerinin Borsamız tarafından yürütülen faaliyetler sırasında kullanılması; yetkili otoritelerin mevzuatlarına ve/veya talimatlarına uyulması; gerektiğinde ilgilisi ile irtibat sağlanması;  Borsanın düzenlediği veya destek verdiği eğitim, seminer, toplantı, etkinlik, organizasyon vb. faaliyetler konularında bilgilendirme ve davet gönderilmesi;  Borsanın yürütmüş olduğu eğitim programlarına katılım ve BISTEP programlarında programa katılım esaslarına uygunluğun sağlanması ve programa kayıt ; endeks hesaplama faaliyetlerinin yürütülmesi ve endekslerde yer alacak şirketlerin belirlenmesi amacıyla gerektiğinde ilgili kişilerden şirket bilgilerinin alınması;  veri yayın ve dağıtım hizmetleri kapsamında şirketle irtibat kurulması; gong töreni hizmeti kapsamında katılımcılarla veya temsil olunan işletmelerle iletişim kurulması ve gong törenlerinin sosyal mecralar ile basın yayın kuruluşları ile paylaşılması; Borsadan alınan hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililerine ulaştırılması; Borsanın Bilgi Sistemleri faaliyetleri çerçevesinde, kurum politikalarına ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde etkin ve güvenli kullanım sağlanması amacıyla fiziksel ve elektronik ortamlara erişim yetkisi sağlanması, söz konusu yetki kullanımlarının takibi, kurum içi ve kurum dışı yardım masası çağrılarında hizmet kalitesinin arttırılması, internet erişimlerinde yasal zorunlulukların yerine getirilmesi; bilgilendirme ve pazarlama; Borsa ile iş ortaklığı, iş ilişkileri  ve paydaş ilişkisi içerisinde bulunan işletmelerin temsilcileri ile iletişim kurulması ve iş ve sözleşme ilişkilerinin kurulması ve ifası amacıyla Borsamızın tedarik hizmetlerini yürütülmesini teminen tedarikçilerle yapılan mal/hizmet alım sözleşmeleri gereği veya Borsanın meşru menfaatlerinin ve güvenliğinin sağlanması gibi belirli, açık ve meşru amaçlarla ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve gerektiğinde, güncel olarak işlenmektedir.

III-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar ile; daha önceden Borsa tarafından oluşturulmuş olan formlar veya bunlar dışında serbest formatta; güvenlik kameralarıyla veya Kamuoyu Aydınlatma Platformu ve Kayıtlı Elektronik Posta Sistemleri üzerinden doğrudan veyahut Borsanın iş ilişkisi bulunan şirketler veya mal/hizmet tedarikinde bulunan şirketler aracılığıyla dolaylı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde sayılan hukuki sebeplerle veya açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir.

Buna göre verileriniz açık rızanıza dayalı olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafınızla akdedilecek bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; Borsanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması yahut ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Borsanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenebilmektedir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu veriler açık rızanıza dayalı olarak veya -sağlık ve cinsel hayat verileri hariç olmak üzere- kanunlarda öngörülmesi sebebiyle/kanunlarda öngörülen durumlarda işlenebilmektedir.  

IV-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kanun’un 8 inci maddesine uygun olarak, kişisel verileriniz piyasa işlemlerinin kaydı ve takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul Grubu Şirketlerine; Borsa dışından alınan değerleme hizmetleri sebebiyle değerleme kuruluşlarına ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerin ifası sebebiyle gerektiğinde düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ve diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine ve işlem yapma yetkisi verilenlere  aktarılmakta ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası üyesi kurumların yetkililerinin isim ve iletişim bilgileri, yatırımcıların piyasaya erişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına Borsa İstanbul web sitesinde paylaşılmaktadır.

V-Haklarınız

Borsa, Kanun uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Kanun kapsamında:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Verileriniz mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Talebiniz üzerine eksik veya yanlış işlenmiş verinizin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu çerçevede haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Borsa’ya Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul adresinden yazılı olarak veya borsaistanbul@hs03.kep.tr adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da  varsa tarafınızca Borsamıza daha önce bildirilen ve Borsamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.   

Başvuruda İlgilinin;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de adı ve soyadı belirtilmeli ve imza Yasal Temsilci tarafından atılmalıdır)
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasının, yabancılar için uyruğunun, pasaport numarasının veya varsa kimlik numarasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de işbu bilgileri eklenmelidir)
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasının,
 5. Talep konusunun bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.Kişisel verileriniz ile ilgili olarak başvuruları bizzat yapmanız; ayırt etme gücü bulunmayan çocuk ve reşitler bakımından ise yetkili temsilcinin, temsile yetkili olduğunu tevsik eden belgeler ile birlikte başvuruda bulunması  gerekmektedir.