Pazarlar

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir.

Pazarları Belirleme Kriterleri

a) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 1000 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

d) İmtiyaz: Herhangi bir pay grubuna ilişkin oluşturulan farklılığın yapılacak değerlendirmelerde imtiyaz sayılıp sayılmayacağına Borsa Genel Müdürlüğünce karar verilecek şekilde; yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceğine ilişkin haklar, yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı veya burada öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı gibi haklarda bir paya farklı veya üstün bir hak tanınmasını,

e) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

f) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

g) Ek Kriter- Temettü Getirisi:  Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini

h) FDO > % 5 ek kriterlerden yararlanma koşulunu

ifade eder.

Pazarlarda Uygulanacak İşlem Esasları

a) Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir.

Kurul’un kredili alım ve açığa satışla ilgili düzenlemelerinde müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri yalnızca Yıldız Pazar’da yer alan paylar için uygulanır. Kurul’un yatırımcı, pazar ve pay bazında aldığı karar hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kollektif yatırım kuruluşları ile emeklilik fonlarına ilişkin işlemlerde Kurul’un kredili alım ve açığa satışla ilgili düzenlemeleri uyarınca müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri Ana Pazar’da yer alan paylar için de uygulanabilir

b) Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir.

Yukarıda belirtilen işlem esaslarının genel kurallar olduğu, ilgili duyurularımızda ve SPK kararlarında yer alan ve ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ilan edilen:

- Açığa satışın BIST50 payları ile sınırlandırılmış olması,

- Yıldız Pazar’da, Ana Pazar’da ve borsa yatırım fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında uygulanmakta olan fiyat marjının % 10 olması,

- Pay bazında devre kesici tetikleme oranının tüm paylarda sadece aşağı yönlü ve % 5 olması,

- Pay bazında devre kesici sonrası emir toplama süresinin 15 dakika olması 

uygulamaları yürürlüktedir.

ESKİ PAY GRUBU DÜZENLEMESİ

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde, 04/11/2019 itibariyle ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkmıştır. Bu düzenlemeye bağlı olan işlem esasları yerine yeni pazar yapısına bağlı işlem esasları geçerli olacaktır.

İlgili Dosyalar

Yeni Pazar Yapısının Uygulanmaya başladığı 04/11/2019 tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan A, B, C, D gruplarında yer alan payların listeleri:

2015 (Ocak-Haziran) 2015 (Temmuz-Aralık) 2016 (Ocak-Haziran) 2016 (Temmuz-Aralık) 2017 (Ocak-Haziran) 2017 (Temmuz-Aralık) 2018 (Ocak-Haziran) 2018 (Temmuz - Aralık) 2019 (Ocak - Haziran) 2019 (Temmuz - Aralık)

A, B, C, D Düzenlemesine İlişkin Kararın Yer Aldığı

30/10/2014 27/11/2015 31/01/2019

tarihli  SPK Haftalık Bültenleri

2010-2014 dönemine ait listeler:

2014 (Ekim-Kasım-Aralık) 2014 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2014 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2014 (Ocak-Şubat-Mart) 2013 (Ekim-Kasım-Aralık) 2013 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2013 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2013 (Ocak-Şubat-Mart) 2012 (Ekim-Kasım-Aralık) 2012 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2012 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2012 (Ocak-Şubat-Mart) 2011 (Ekim-Kasım-Aralık) 2011 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2011 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2011 (Ocak-Şubat-Mart) 2010 (Ekim-Kasım-Aralık)