BIST Pay Endeksleri

Katılım

Katılım finans ilkelerine göre yatırım kararlarını veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesi, şirketlerin bu alandaki farkındalıklarının artması ve katılım finans sektöründeki fonlama imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla Borsa İstanbul tarafından katılım endeksleri oluşturulmuştur.

Danışma Kurulu

Endekslerde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile işbirliği yapılmakta ve Danışma Kurulu tarafından oluşturulan “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” (Standart) ile “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber” (Rehber) esas alınmaktadır. Rehber, Standardın uygulamasına yönelik detayları içerecek şekilde Danışma Kurulu tarafından oluşturulmuştur. 

Şirketlerin Standart’a uygunluğu değerlendirilirken Standart ve Rehber dikkate alınarak oluşturulan “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu”nda (Bilgi Formu) yer alan sorulara verdikleri yanıtlar esas alınır. Yeni işlem görmeye başlayan şirketlerin Bilgi Formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar halka arz izahnamesinde yayımlanmaktadır. İşlem gören şirketler ise söz konusu bilgileri periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platormu’nda (KAP) açıklamaktadır.

Şirketler Bilgi Formunda verdikleri yanıtların güncelliğini sağlamakla sorumludur. Bu kapsamda işlem görmeye başladıkları tarihten sonra Bilgi Formunda yer alan verilerde güncelleme olması veya yeni mali döneme ait finansal tabloların KAP’ta açıklanması halinde Bilgi Formunu da güncellemeleri beklenmektedir. Şirketlerin Bilgi Formlarını doldururken Standart ve Rehber’i dikkate alması gerekmektedir.

Bilgi Formunda Standart ve Rehber’de açıkça belirtilmeyen konulara yönelik şirketler, yatırımcılar veya ilgili diğer taraflardan gelen sorular Danışma Kuruluna yönlendirilir. Danışma Kurulunun verdiği yanıtlar esas alınarak değerlendirme yapılır.

Arındırmayla ilgili sorular için TKBB Danışma Kurulunun ilgili rehberine buradan erişilebilir.

Endekslerin Kapsamının Belirlenmesi

Dönemsel endeks değerlemelerinde, endekslerin kapsamı belirlenirken şirketlerin Bilgi Formlarında ilgili mali döneme göre verdikleri yanıtlar göz önüne alınarak sırasıyla aşağıdaki aşamalar izlenmektedir:

      1)    İlk aşamada, Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır.

     2)    İkinci aşamada, şirket paylarında veya intifa senetlerinde kar veya tasfiye payı imtiyazı olarak maddi açıdan ve doğrudan diğer pay sahipleri aleyhine olan imtiyazları bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.

      3)    Üçüncü aşamada, şirket esas sözleşmesinde Standart madde 1.1’de sayılan faaliyetlerin yazılı olduğu şirket payları kapsam dışı bırakılır. Standart madde 1.1’de sayılan faaliyetler şunlardır:

            a)      Alkollü içki üretim ve ticareti,

           b)      Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,

           c)      Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,

           d)     Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,

           e)      Faizli finans işlemleri,

           f)       Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler,

           g)      Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,

           h)      İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,

           i)        Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,

           j)        İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,

           k)      Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.

      4)      Dördüncü aşamada ise, şirketlerin;

           a)      Standart madde 1.1’de belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %5’i,

         b)  Finansal tablosunda yer alan faizli varlıkların, ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklardan büyük olana oranının %33’ü, (Değerleme Dönemi sonu itibarıyla 20 günden az işlem gören şirketlere ilişkin oran hesaplanırken toplam varlıklar kullanılır.)

          c)    Finansal tablosunda yer alan faizli borçların ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklardan büyük olana oranının %33’ü, (Değerleme Dönemi sonu itibarıyla 20 günden az işlem gören şirketlere ilişkin oran hesaplanırken toplam varlıklar kullanılır.)

           aşıp aşmadığına bakılır. Belirtilen oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır.

Şirketlerin, Bilgi Formlarında yer alan mali döneme ilişkin sorulara bağımsız veya sınırlı denetimden geçmiş en güncel finansal tablolarını esas alarak cevap vermeleri gerekmektedir. Bilgi Formlarına giriş yapmayan veya eksik giriş yapan şirketler ihtiyatlı yaklaşımla söz konusu kriterleri sağlamadığı varsayılarak kapsam dışı bırakılır. Esas sözleşmesinde Standart’a uygun faaliyet göstereceğini açıkça beyan eden şirketler ise endeks kapsamına uygun bir pazarda işlem görmeleri halinde ilave bir kritere bakılmadan endeks kapsamına dahil edilir. Halka arz izahnamesinde endeks seçim kriterlerini sağladığı belirtilen şirket payları işlem görmeye başladıkları tarihte endeks kapsamına dahil edilir.

Hesaplanan Katılım Endeksleri

Yukarıda sayılan aşamalar sonucu belirlenen şirketlerin payları BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamını oluşturur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 Endeksleri ise BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamındaki şirketler arasından, işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek şirketler seçilerek oluşturulur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100 ve BIST Katılım Tüm endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere 2 endeks dönemi vardır.

Katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ise BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.

Katılım ve temettü temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ise BIST Katılım Temettü Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.

Ayrıca BIST Katılım 30 Endeksi kapsamında yer alan paylardan BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi hesaplanmaktadır.

Endekslere ilişkin diğer detaylara BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nden ve BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti'nden erişilebilmektedir

Endekslerde Ağırlık Sınırlaması

BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü endekslerinde yer alan payların endeks dönemi başındaki ağırlıkları %10 ile sınırlandırılmaktadır. Endeks dönemi içinde ise ağırlığı %15’i aşan pay olursa, %15’i aşan payların ağırlıkları %10’a çekilmektedir.

BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksinde ise endeks dönemi başında kapsamda yer alan payların ağırlıkları eşit olacak şekilde ağırlık katsayıları hesaplanır. Endeks dönemi süresince payların fiyatındaki hareketler dışında bir nedenle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri değişirse, ağırlık katsayısı yeniden hesaplanmak suretiyle payın endeks içindeki ağırlığının bu değişiklikten önceki son seans kapanışındaki ağırlığına eşit olması sağlanır.

Hesaplamaya Başlama Tarihleri

BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım Sürdürülebilirlik endeksleri 01.10.2021 tarihinden itibaren kapanış fiyatlarından, 12.11.2021 tarihinden itibaren ise eş anlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.

BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi 25.11.2021 tarihinden itibaren, BIST Katılım Temettü Endeksi ise 21.11.2022 tarihinden itibaren eşanlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.

İlgili Linkler

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti için tıklayınız.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti için tıklayınız.

Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı için tıklayınız.

Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber için tıklayınız.

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu için tıklayınız.

BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM), BIST Katılım 100 Endeksi (XK100), BIST Katılım 50 Endeksi (XK050), BIST Katılım 30 Endeksi (XK030), BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK) ve BIST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT) kapsamında yer alan paylar için tıklayınız.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST KATILIM 100 XK100 12.07.2024 9.998,49 0,31 10.033,76 9.930,17 TL 3,44 36,35 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 XK050 12.07.2024 10.422,02 0,21 10.463,10 10.361,19 TL 3,42 36,64 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 XK030 12.07.2024 10.547,20 0,16 10.604,08 10.485,85 TL 3,67 37,21 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM XKTUM 12.07.2024 10.294,99 0,33 10.328,43 10.221,26 TL 3,11 36,24 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK XSRDK 12.07.2024 12.786,28 0,12 12.849,43 12.721,69 TL 4,01 47,86 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU XKTMT 12.07.2024 11.349,24 0,73 11.353,44 11.234,70 TL 4,40 33,59 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 GETIRI XK100_CFCNTLTL 12.07.2024 10.686,69 0,31 10.724,39 10.613,67 TL 3,45 38,07 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 GETIRI XK050_CFCNTLTL 12.07.2024 11.202,77 0,21 11.246,93 11.137,39 TL 3,43 38,40 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 GETIRI XK030_CFCNTLTL 12.07.2024 11.317,28 0,16 11.378,31 11.251,45 TL 3,67 39,12 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM GETIRI XKTUM_CFNNTLTL 12.07.2024 11.104,78 0,33 11.140,85 11.025,25 TL 3,12 37,85 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI XK030EA 12.07.2024 8.299,92 0,20 8.353,46 8.233,28 TL 2,45 32,39 25.11.2021 1.779,55
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI XSRDK_CFCNTLTL 12.07.2024 13.932,63 0,12 14.001,44 13.862,26 TL 4,01 50,22 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI XKTMT_CFCNTLTL 12.07.2024 11.829,73 0,73 11.834,12 11.710,34 TL 4,44 36,66 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) XK100_CFCPTLUS 12.07.2024 1.768,09 0,13 1.768,09 1.768,09 USD 3,19 21,98 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) XK050_CFCPTLUS 12.07.2024 1.842,98 0,03 1.842,98 1.842,98 USD 3,17 22,24 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) XK030_CFCPTLUS 12.07.2024 1.865,12 -0,02 1.865,12 1.865,12 USD 3,41 22,75 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) XKTUM_CFNPTLUS 12.07.2024 1.820,52 0,14 1.820,52 1.820,52 USD 2,85 21,88 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XSRDK_CFCPTLUS 12.07.2024 2.261,06 -0,07 2.261,06 2.261,06 USD 3,75 32,27 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) XKTMT_CFCPTLUS 12.07.2024 2.006,95 0,55 2.006,95 2.006,95 USD 4,15 19,51 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) XK100_CFCNTLUS 12.07.2024 1.889,78 0,13 1.889,78 1.889,78 USD 3,20 23,52 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) XK050_CFCNTLUS 12.07.2024 1.981,05 0,03 1.981,05 1.981,05 USD 3,17 23,81 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) XK030_CFCNTLUS 12.07.2024 2.001,29 -0,02 2.001,29 2.001,29 USD 3,42 24,45 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) XKTUM_CFNNTLUS 12.07.2024 1.963,72 0,14 1.963,72 1.963,72 USD 2,87 23,32 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) XK030EA_CFENTLUS 12.07.2024 1.467,72 0,01 1.467,72 1.467,72 USD 2,20 18,43 25.11.2021 821,32
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XSRDK_CFCNTLUS 12.07.2024 2.463,78 -0,07 2.463,78 2.463,78 USD 3,75 34,38 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XKTMT_CFCNTLUS 12.07.2024 2.091,91 0,55 2.091,91 2.091,91 USD 4,19 22,25 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 (EURO) XK100_CFCPTLER 12.07.2024 1.904,29 -0,21 1.904,29 1.904,29 EUR 1,48 24,03 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 (EURO) XK050_CFCPTLER 12.07.2024 1.984,95 -0,31 1.984,95 1.984,95 EUR 1,46 24,30 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 (EURO) XK030_CFCPTLER 12.07.2024 2.008,79 -0,36 2.008,79 2.008,79 EUR 1,70 24,82 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM (EURO) XKTUM_CFNPTLER 12.07.2024 1.960,76 -0,19 1.960,76 1.960,76 EUR 1,15 23,93 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) XSRDK_CFCPTLER 12.07.2024 2.435,24 -0,40 2.435,24 2.435,24 EUR 2,03 34,50 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) XKTMT_CFCPTLER 12.07.2024 2.161,55 0,21 2.161,55 2.161,55 EUR 2,42 21,53 01.11.2022 1.458,67
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) XK100_CFCNTLER 12.07.2024 2.035,36 -0,21 2.035,36 2.035,36 EUR 1,49 25,60 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) XK050_CFCNTLER 12.07.2024 2.133,65 -0,31 2.133,65 2.133,65 EUR 1,46 25,90 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 GETIRI (EURO) XK030_CFCNTLER 12.07.2024 2.155,46 -0,36 2.155,46 2.155,46 EUR 1,71 26,55 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) XKTUM_CFNNTLER 12.07.2024 2.114,99 -0,19 2.114,99 2.114,99 EUR 1,16 25,40 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) XK030EA_CFENTLER 12.07.2024 1.580,78 -0,32 1.580,78 1.580,78 EUR 0,50 20,43 25.11.2021 857,55
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) XSRDK_CFCNTLER 12.07.2024 2.653,57 -0,40 2.653,57 2.653,57 EUR 2,03 36,65 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (EURO) XKTMT_CFCNTLER 12.07.2024 2.253,06 0,21 2.253,06 2.253,06 EUR 2,46 24,32 01.11.2022 1.458,67
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.